Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) spoločnosti VITCO HERBAL s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha, IČO: 07147333, zapísaná na Mestskom súde v Prahe - oddiel C, vložka 295157 e-mail info@vitco.sk, telefónne číslo +420 606 609 075, („My” alebo „Predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) vzájomného práva a povinnosti Vás, ako kupujúceho, a Nás, ako predajcu, vznikla v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( „Zmluva“) uzavretá prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.vitco.sk.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu www.vitco.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto sa na našu zmluvu vzťahuje aj to, že sú súčasťou našich komunikačných prostriedkov, ktoré ponúkajú spoločné uzavretie dohody bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a zmluva je uzatváraná na diaľku v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webových stránok ("webové rozhranie E-shopu").

Ak je niektorá časť Podmienok v rozpore s tým, čo sme si dohodli v rámci procesu Vášho nákupu pre náš E-shop, má táto konkrétna dohoda prednosť pred Podmienkami.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná suma, ktorú budete hradiť za tovar;

1.2. Cena za dopravu je finančná suma, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň s pridanou hodnotou podľa platných právnych predpisov;

1.5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu;

1.6. Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

1.7. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami spracovaných údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie historie objednaného tovaru a uzavretých zmluv;

1.8. Vy ste osoba nakupujúca na našom e-shope, právne predpisy označovaná ako kupujúci;

1.9. Tovar je všetko, čo si môžete kúpiť v e-shope.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1. Kúpa Tovar je možná len cez webové rozhranie E-shopu.

2.2. Pri nákupe tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli v Objednávke, teda budeme považovať za správne a pravdivé.

2.3. Na našom E-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu tovaru vykonanému iným spotrebiteľom. Autentickosť takýchto recenzií zabezpečujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenie s konkrétnemi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzie pochádzajú od reálneho spotrebiteľa.

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v českom alebo slovenskom jazyku.

3.2. Zmluva je uzavretá na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základných sadzieb, ktoré hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), ďalšie náklady účtované teda nad rámec celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na naďalej využívame.

3.3. Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

 1. Informácie o nakupovanom tovare (na E-shope označujete tovar, o ktorého nákup máte záujem, stlačte „Do košíka“);
 2. Informácie o cene, cena za dopravu, spôsob platby celkovej ceny a požadovaným spôsobom doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávok v rámci e-shopu užívateľa, pričom informácie o cene, cena za dopravu a celková cena budú zobrazené automaticky na základe vášho vybraného tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;
 3. Vaše identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3.4. V priebehu tvorby Objednávky môžete až do doby jej dokončenia meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom tlačidla „Objednať s platbami“ Objednávku dokončíte. Pred stlačením musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlasíte s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku ukončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednať s platbami“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

3.5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšej dobe potom, keď nám bude doručená, potvrdíme Vám správu odeslanú na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávkach. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto podmienky formou prílohy e-mailových správ. Podmienky v znení platnom pre dni Objednávky, tj v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Potvrdením Objednávky uzavrieť zmluvy medzi Nami a Vami.

3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situáciu, kedy tovar nie je dostupný, alebo prípady, kedy si objednáte väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožniť. Informácie o maximálnom počte tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu poskytneme a nemáte Vás teda prekvapí. V prípade, že nastane akýkoľvek důvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávkam. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Naši ponuku potvrdíte.

3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám tovar za túto cenu dodať v prípade, keď ste dostali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie nových zmluv v zmenenej podobe oproti Objednávkam. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď nám to potvrdíte. Za chybu v cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.

3.8. V prípade, že dojde k uzavretiu zmlúv, vzniká vám záväzok k zaplateniu celkových cien.

3.9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete učiniť Objednávku jeho prostredníctvom. V takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a plnosť predvyplnených údajov. Zpôsob tvorby Objednávky sú však totožné ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

3.10. V niektorých prípadoch umožňuje na nákup tovaru využiť zľavy. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do predom určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám poskytnuté tovar so zľavou.

4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

4.1. Na základe vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať k svojmu Užívateľskému účtu.

4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadané údaje a v prípade zmeny je aktualizované.

4.3. Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečeným užívateľským menom a heslom. Ohľadně těchto přístupových je Vaše povinnosti zachovávať mlčenlivost a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

4.4. Užívateľský účet je osobný, a teda nesmiete umožniť jeho využívanie tretích osôb.

4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušit, a to najmä v prípade, keď jej viac než 2 roky nevyužívate, či v prípade, ak porušíte svoje povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme ve Smlouvě. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou u Tovaru v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zdarma.

5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

5.3. Platbu celkovej ceny po Vás budeme požadovať po dohode a predložením tovaru. Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Bankovým prevodom. Informácie pre platby Vám zašleme v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena platná do 7 dní. Tovar je odoslaný po uhrazení Objednávky.
 2. Kartou online. V takomto prípade prebieha platba cez platobnú bránu ComGate Payments, as, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.comgate.sk. V prípade platby kartou online je Celková cena platná do 7 dní. Tovar je odoslaný po uhrazení Objednávky.
 3. Dobírkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti predaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je celková cena platná pri prevzatí Tovaru.

5.4. Faktura bude v elektronickej podobe po uhrani celkovej ceny a bude zaslana na Vasu e-mailovu adresu. Faktúra bude dostupná aj v Užívateľskom účte.

5.5. Vlastnické právo ku tovaru na Vás prichádza až potom, čo zaplatíte celkovo cenu a tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Tovar Vám bude doručený v najkratšom možnom čase podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností, ktoré nájdete na www.vitco.sk/doprava-platba

6.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej a Českej republiky.

6.3. Doba doručenia tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe doručenia a platby.

6.4. Po prevzatí Tovaru od prepravcu je Vaše povinnosť overiť neporušenosť obalu Tovaru a v prípade prípadných závad to platí dopravca a Nám. V prípade, že došlo k závade na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od prepravcu prepraviť.

6.5. V prípade, keď porušíte svoji povinnosť prevzať Zboží, s prípadom dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následok porušenie Naší povinnosti Vám tovar doručiť. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu konkrétneho podstatného porušenia, prípadne tovar uskladniť, čo nám od Vás patrí úplata vo zvláštnom rozsahu. Ak sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie cien za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.

6.6. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný alebo iným spôsobom, než bolo vo zmluve dohodnuté, je Vaša povinnosť nahradiť Nám s týmto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.

6.7. Nebezpečné škody na tovare na Vás prechádzajú v okamihu, kedy ho prevezmete. V prípade, kedy tovar neprevezmete, s prípadom podľa čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečenstvo škody na tovar prejde v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašu stranu k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstvo škody na tovare pre Vás znamená, že od tohto momentu musíte mať akékoľvek dôsledky so stratou, zničením, poškodením alebo môže byť spojené s hodnotením tovaru.

6.8. V prípade, že tovar nebolo v E-shope uvedené ako sklad a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:

 1. mimoriadny výpadok výroby tovaru, pričom Vám vždy poskytneme novú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné tovar dodať;
 2. prodlení s dodaným tovarom od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy poskytneme novú očekávanú dobu dodania.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstvo škody na tovare podľa čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množstva, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pre ktorý ho požadujete a s ktorým súhlasíte;
 3. je dodané s ujednaným príslušenstvom a pokyny k použitiu, vrátane návodu k montáži alebo inštalácii;
 4. je vhodné k účelu, k nemuž sa Tovar tohto druhu zvyčajne používa;
 5. množstvom, akostí a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedajú obvyklým vlastnostiam Tovar toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenie, ktoré sme urobili alebo inú osobu v tej istej zmluvnej reťazi, najmä reklamou alebo označením ;
 6. je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu k montáži a iných pokynov k použitiu, ktoré môžete rozumne očakávať; a
 7. odpovídá jakost nebo provedení vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohľadom práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zejména ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákonníka a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, vo neskorších predpisoch).

7.3. V prípade, že bude mať tovar vadu, teda najmä ak nebude splnené niektoré z podmienok dle čl. 7.1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (tedy Tovar reklamovať) zaslaným e-mailom či dopisom na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov, prípadne osobne na adrese Kaprova 42/14, 11000 Praha. Pre reklamu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmínek. V uplatnení práva z vadného plnenia je nutné zvoliť, jak chcete vadu vyriešiť, pričom túto možnosť nemôžete následne bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamaci vyřídíme v súlade s Vámi platným právom z vadného plnenia.

7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 1. na odstránenie vád dodaného Tovaru bez vád, alebo chýbajúce chýbajúce nové časti Tovaru; alebo
 2. na odstránenie vád opravy tovaru,

ledaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimeraný nákladný, čo sa týka s ohľadom na význam vady, hodnotu, najmä by mal byť tovar bez vady, a to môže byť druhým spôsobom vada odstránené bez veľkých obtíží pre vás.

7.5. Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vád a hodnotu, ktorú by malo byť bez vady.

7.6. Ďalej máte právo na:

 1. primeranou slevou z Ceny; alebo
 2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada prejaví opakovane,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; alebo
 4. je z nášho vyhlásenia alebo z zjavných okolností, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných obtíží pre Vás.

7.7. Právo na odstúpenie od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8. V prípade, že ste si vadu na tovar spôsobili sami, práva z vadného plnenia Vám nenáleží.

7.9. Vadou tovaru nie je opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo u použitého tovaru zodpovedajúceho miere jeho predchádzajúceho používania.

7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

 1. datum, kedy ste reklamu uplatnili;
 2. co je obsahom reklamy;
 3. jaký spôsob vyřízení reklamy požadujete;
 4. Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácií o vybavení reklamy.

7.11. Nedohodneme-li sa na dlhšiu lehotu, do 30 dní od doručenia reklamácie dostaneme informáciu a poskytneme Vám o vybavení reklamácie na uvedené údaje. Ak tato lehota uplyne uplyne, môžete odstúpiť od Smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamy Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamy. Ak je reklama oprávnená, patrí vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste preukázali, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového tovaru, je Vaša povinnosť Nám pôvodný tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.

7.13. V prípade, že ste podnikateľom, je Vaša povinnosť oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ste mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.

7.14. V prípade, že ste spotrebiteľom, máte právo uplatniť práva z vadného plnenia u vád, ktorá spĺňa požiadavky spotrebiteľského Tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstúpeniu od smluv, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Námi a Vámi od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a uvedených spôsobov v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmínek, v ktorých je možnosť odstúpenia uvedena.

8.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 1829 zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, resp. ak sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzatvorili zmluvu, ide o predmet, ktorého súčasťou je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota prebehnúť až po dodaní posledného kusu alebo časti Tovaru, v prípade, že sme uzavreli zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína sa dnes dodávať prvé dodávky.

8.3. Od zmluvy môžete odstúpiť iným spôsobom (zaslaným e-mailom alebo zaslaním e-mailu na naše adresy uvedené u našich identifikačných údajov). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmínek.

8.4. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete odstúpiť od zmluvy odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je predmetom dohody o plnení zmluvy v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5. Lhôta k odstúpeniu dle čl. 8.2 Podmínek považuje za zachovanú, pokiaľ nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od zmluvy odstupujete.

8.6. V prípade odstúpenia od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dní od odstúpenia a nesete náklady spojené s navrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru nabízeli. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú zmluvu, hradíme i náklady spojené s navrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba vyššie Ceny za dopravu vo výške podľa najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania tovaru, ktorý sme dodali tovar nabízeli.

8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní ode dňa odstúpenia na účet, ze kterého byla pripsána, případně na účet zvolený odstoupení od smlouvy. Časť však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vráťte čisté, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

8.8. V prípade odstúpenia od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania tovaru inak, než je nutné k tomu, abyste se dostali s povahou, tedy vlastnostmi a funkčností Tovaru. spôsobom, akým by ste sa tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, máme nárok na pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vaši pohľadávku na vrátenie.

8.9. My sme oprávnení odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, ak existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (zejména dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v súvislosti s tovarom), a to aj pred časom doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.

9. RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

9.1. Nie sme vo vzťahu k kúpe viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.2. Vybavovanie správ zabezpečujeme prostredníctvom elektronických adres info@vitco.sk. Informácie o vybavovaní stížnosti zasielame na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platforma pre riešenie sporov online prichádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možno využiť pri riešenie sporov medzi predajcom a kupou, ktorý je spotrebiteľom, z kupnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

9.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES ( nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.

10.2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

10.3. Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzavretej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, je 2 mesiace.

10.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

10.5. Prílohou Podmienok je vzorový formulár na reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

10.6. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Stiahnuť formulár na reklamáciu

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy